இவைகள் வரக் காத்திருக்கிற நீங்கள்

இவைகள் வரக் காத்திருக்கிற நீங்கள்… 2 பேதுரு 3:14 அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு தனது இரண்டாம் நிருபத்தில் கர்த்தருடைய இரண்டாம் வருகையை குறித்து முக்கியத்துவப்படுத்தி எழுதியிருக்கிறார். கர்த்தருடைய வருகையின்…

Continue Reading →